הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
                                 
למידע נוסף
050-4970004

 

 

תקנון אתר האינטרנט ".toppot.co.il"

כללי

אתר האינטרנט "toppot.co.il" (להלן:"האתר") פותח ומופעל ע"י "אריה יבואי יצוא וסחר"- מס עוסק מורשה
0695488378 בבעלות אריה בויום ייבואן מוצרי האתר (להלן: "אריה"). האתר משמש כאתר קניות אולטימטיבי המציע ללקוחותיו מנגנון הרשמה,רכישה  וקשר אישי למגוון נרחב של מוצרים מאת מיטב היצרנים המיובאים ע"י אריה במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.

א.      בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשמע.

ב.      "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר.

ג.       הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר ,ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין אריה, עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון וכי הבנת אותו על כל סעיפיו ואת תוכנו וכי הנך רוכש באתר הזה מרצונך הטוב והחופשי.

ד.     גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירותים המוצעים למכירה בו ,מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 אודות המכירות

1.         האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן:"מוצרים").

2.         אריה מציע באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.  

 תנאי ההשתתפות

3.      רשאי לבצע פעולה כלשהי באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברות המאוגדות כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות ) אשר מחזיק ברשותו כרטיס אשראי תקף ,משל אחת החברות המצוינות לעיל- ישראכרט, ויזה כ.א.ל  ויזה לאומי, ויזה אלפא, דיינרס ואמריקן אקספרס, מאסטר קארד. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ישמרו ברשות אריה בלבד!

הכרטיס הינו תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה ,אשר הונפק בישראל על ידי אחת מהחברות המצוינות בסע' זה דלעיל ואשר הינו בעל דואר אלקטרוני ברשת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחייב.

תנאי העסקה לפריטים המופיעים במחירון זה בלבד וכדי שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן:"הזמנתך"), חשוב כי המוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ו/או יבואני המוצרים וכי למרות שאנו עושים כל לעיל בידינו וכמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים יימצאו במלאי, הרי שלעיתים מוצרים המוצגים אזלו מהמלאי.

 המוצרים המוצעים למכירה

4.       כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים מסוג א' וזכאים ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים.

·     התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.

·     האחריות הבלעדית למוצרים המופיעים באתר איכותם וטיבם חלה על אריה בכפוף לתעודת האחריות הצמודה לכל מוצר.

·         ניתן למצוא באתר מפרט תכונות של רוב המוצרים המוצעים למכירה.

 

·         תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי של אריה ו/או במלאי היצרן.

 

·         היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה ,לא יהיה אריה מחויב במכירת המוצר ולרוכש לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות נשוא עניין זה, בכפוף לכך שאריה יבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.

·        במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר,במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, יהיה אריה רשאי לבטל את עיסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

במידה ובוטלה העסקה בכפוף לסעיף זה דלעיל ,ישיב אריה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) או יבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העיסקה.

  ביצוע ההזמנה

5.    אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את התשלום ,לא נוכל לספק לך את הזמנתך.

במקרה זה נשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

פרטי הלקוח

6.     בעת בצוע הפעולה באתר יידרש הלקוח להזין ,על פי ההוראות שיקבל את פרטיו, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של לקוח בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של הלקוח.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אריה שומר על זכותו לבטל כל הוראה כאמור.

7.     הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 – והינה אסורה מכל וכל. אריה שומר על זכותו לבטל על פי שיקולי דעתו הבלעדי, כל פעולה באתר ,שנתגלתה ו/או שנחשדה, כניסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד לקוח המבצע פעולות אסורות ,לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לאריה.

 המוצרים המוצעים באתר

8.     אריה יציע באתר מוצרים על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכמויות כפי שימצא לנכון מעת לעת.

9.     לאריה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים וכן לקבוע כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

 תשלום

10.   חיוב לקוח בפריט אותו רכש באמצעות כרטיס אשראי יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.

11.   במקרה של פיגור מכל סיבה שהיא בתשלום, ישלם הלקוח ריבית בשיעור הריבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ לגבי יתרות בחשבונות מסוג חש"ק.

 האחריות הבלעדית

12.        

א.   האחריות הבלעדית של המוצרים שנרכשו באתר, לטיבם, איכותם וכל פרט הנוגע למוצרים, תחול על היצרנים ועל אריה. המבצעים פעולות באתר מצהירים ,כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

ב.      מבלי לגרוע מהאמור בסעיף דלעיל, לא תחול אחריות בגין שימוש מוטעה במוצר שלא בהתאם להוראות השימוש המופיעות באתר ו/או שמסופקות עם המוצר.

ג.      אריה מתחייב לספק ללקוח כל מוצר שעבורו חייב, או לזכות כל מוצר שחוייב ושלא ניתן היה לספקו מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לגרוע בכל האמור דלעיל.

 ביטול

13.   זכותו של הלקוח לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב ,תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה בכל מקרה של ביטול רכישה בקנייה הרגילה יחויב חשבונו של המבטל את הרכישה בדמי ביטול בגובה 10% משווי הרכישה ובתוספת עלויות דמי טיפול ומשלוח. הביטול יתאפשר במידה והמוצר מצוי באריזתו המקורית הסגורה ולא נעשה בו כל שימוש.

דמי משלוח

14.   דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח בנפרד במסגרת התשלום בגין המוצר.

15.   במכירה בתשלומים דרך האתר רשאי אריה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

16.   משלוח של המוצרים היינו בדואר רגיל בלבד ניתן יהיה לשנות את סוג המשלוח בתוספת תשלום.

 

17.   כמו כן כל בעיה במשלוח ו/או תקלה הינה באחריות הלקוח בלבד ולא באחריות אריה.

 

18.   אספקת המוצר לאחר ביצוע הזמנה ואישור ההזמנה תעשה בתוך 14 ימים עסקי לא כולל שישי שבת וחגים.

 

אמינות

19. אריה מודע לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות פומביות באתר האינטרנט, ועל כן מקפיד אריה על האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר.

20. קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר, התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 2.7.2010 וניתן לשינוי בכל עת ע"י אריה, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 

תנאים נוספים

21.   פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי הלקוח ,יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד נתונים של אריה.

22.    רישומי מחשב עיבוד הנתונים של אריה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.

23.   במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים מכל סוג שהוא ,באופן מלא ו/או חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו , ו/או אם יפגעו , תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך רכישה ,על צורותיו השונות ו/או בשל פעולות  איבה  ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאי אריה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה בהתאמה, הכול על פי שיקול דעתו.

24.   במידה ותחול טעות בהדפסה , בתיאור המוצר ו/או השירות ,במחירו בתנאי התשלום , בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהלקוח רשאי אריה לבטל את הרכישה הספציפית.

25.   אריה הקדיש משאבים ונוקט באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות הלקוחות.

26.   הלקוח מצהיר בזאת ,כי לא תהינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי האתר ובלבד שאריה אכן נקט באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות כאמור.

27.   הלקוח מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן הסכמתו לכך. ובמידה והלקוח יבקש ששיגור הדואר האלקטרוני אליו יפסק, עליו לשלוח דואר אלקטרוני עם הבקשה לכתובת: OMRI.BUIUM@GMAIL.COM, מבעוד מועד לאריה.

28.   אריה שומר על זכותו לשנות את ההוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את הלקוח.

29.   רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את הלקוחות ואת אריה.

30.   סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין אריה לבין הלקוח תהיה בבית המשפט המוסמך על פי דיני ישראל.

31.   הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם   נכתב אחרת.

32.   אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של האריה ו/או מי מטעמה.

33.   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם אריה.

34.   האתר ו/או אריה מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

שירות לקוחות

35.   כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיו"ב ו/או באשר להפעלת האתר ופעילותו ניתן לפנות לפרטים ובירורים לעומרי בויום

        בטלפון- 0504970004
EMAIL- omri.buium@gmail.com

 

קנייה מהנה,

צוות האתר "Toppot"

יצירת קשר

 Top-Pot רוצה להיות 
 קרובה ללקוחותיה וזאת כדי
 לתת מענה מהיר ומקצועי.
מעונין בפרטים נוספים?
בעיות בהזמנה?
רוצה להוסיף מתכון?
או כל סיבה אחרת!
צור קשר איתנו ואנחנו נחזור 
אליך במידית.
בטל.
050-4970004
ובכתובת.
 
 

עדכונים

 האתר עודכן..
 
מוצרים חדשים בגלרית התמונות...
 
האתר עודכן..
 
מוצרים חדשים בגלרית התמונות...
 
 האתר עודכן..

עומרי  - TOP-POT טל. להזמנות - 050-4970004 Email: omri.buium@gmail.com
*כתובת המחסן: עתלית, מתחם נון צמוד לנווה ים
לקוחות פרטיים שמעונינים לרכוש מוצרים אנא צרו קשר לפני ההגעה
טואול - בניית אתרים